form vs. f(x)
  1. shinotakeda:

    MARU SANKAKU

  1. Via: joreikick3rdSource: shinotakeda
  1. kelseamw reblogged this from ernests
  2. ernests reblogged this from graphandcompass
  3. graphandcompass reblogged this from joreikick3rd
  4. joreikick3rd reblogged this from shinotakeda
  5. shinotakeda posted this
  1. Timestamp: Thursday 2012/08/02 9:26:31